Údržba a služby pre verejnosť

Pracovná doba: 8-16h v pracovných dňoch

vedúci údržby

Mezzey Juraj

tel: 031/562 27 47

e-mail: udrzba@mpbhsamorin.sk

údržbári – pohotovostná služba
tel: 0915 778 591

kuriči – služba
tel: 0915 778 589

Poplatky za služby vykonané nad rámec služieb o výkone správy

od 01.04.2020

 Služba Cena s DPH
rôzne potvrdenia 10,00 €
zabezpečenie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva 24,00 €
fotokópie – čiernobiele, A4 0,24 €/1 ks
vybratie listín z archívu – 1 ks 5,00 €
zvolanie zasadnutí výboru vlastníkov a účasť na nich, s vyhotovením zápisnice 20,00 €/hod.
odpočet bytových vodomerov (za 1ks) 1,00 €
pohotovostná služba 0,50€/byt/mesiac
odstránenie porúch, vykonanie opráv v byte vlastníka, ktorý platí za pohotovostnú službu 15,00 € /hod.(po pracovnej dobe +50%, víkendy, sviatky +100%)
odstránenie porúch, vykonanie opráv v byte vlastníka, ktorý neplatí za pohotovostnú službu 18,00 €/hod. (po pracovnej dobe +50%, víkendy, sviatky +100%)
výjazd 1,00 €/km
splátkový kalendár – dohoda o splácaní…. 20,00 €
príprava podkladov – žaloba 24,00 €/hod.
upomienka, pokus o zmier 5,00 €
zabezp. stav.rozhodnutia (stav.povolenie, ohlásenie – pri podaní žiadosti) 100,00 €
účasť správcu na schôdzi (1x ročne bezplatne) 36,00 €
zabezp.pís.hlas. 30,00 €
kolaudácia 200,00 €
výberové konanie za účasti správcu 30,00 €
príprava a spracovanie dokladov – ŠFRB 500,00 €
príprava podkladov o úver (ŠFRB) – bez kolkov a overenia – spolupr.s vybavovaním externej investičnej činnosti zabezp. podpory na obnovu BD zo ŠFRB činnosť pri obnove (účasť na kontrolných dňoch, komunikácia s DOD, kontr.faktúra pod. 25,00 €/hod.
spracovanie dokladov k žiadosti o komerčný úver- bez kolkov a overenia 200,00 €
sprac.dokladov a zabezp. Poskytnutia úveru na real.investičného projektu vybavenia vlastn. mimo stránkových hodín 7,00 €
zmeny v úverovej zmluve 30,00 €
predčasné splatenie, ukončenie úveru 30,00 €

Platnosť od 01.04.2020

Ing. Alexander Kürthy

konateľ spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.