Činnosť správcu

Činnosť správcu

 • hospodári s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou zakladá a vedie účet domu a účet fondu prevádzky, údržby a opráv
 • predpisuje zálohy na úhradu nákladov spojených so správou domu
 • sleduje úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a vymáha vzniknuté nedoplatky
 • spracováva vyúčtovania záloh za služby spojené s užívaním bytov a NP, zabezpečuje úhrady nedoplatkov a vysporiada prípadné preplatky záloh za tieto služby
 • kontroluje a vyhotovuje nájomné zmluvy o užívaní NP
 • zastupuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri vymáhaní škody, ako aj pri poistných udalostiach
 • podá návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok , ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov v dome
 • podá návrh na exekučné konanie
 • zvoláva schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiadajú vlastníci, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov v bytovom dome
 • do 31. mája nasledujúceho roka predloží vlastníkom správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúci sa domu a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za dodávku tepla na ústredné kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody, studenej vody, zrážkovej vody, elektrickej energie a ostatných služieb spojených s užívaním bytu
 • do 30. novembra bežného roka predloží vlastníkom plán opráv na nasledujúci kalendárny rok
 • zabezpečuje plnenie schválených požiadaviek a pripomienok, vyplývajúcich z uznesení bytových a vchodových schôdzí,
 • ponúka poradenskú činnosť týkajúcu sa obnovy bytových domov financovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania, úverov z bankových inštitúcií alebo fondu prevádzky, údržby a opráv
 • preberá a odovzdáva mestské nájomné byty
 • zabezpečuje periodické revízie používaných meradiel,
 • zostavuje harmonogram a zabezpečuje revíziu tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení, bleskozvodu, výťahov a ďalších technických technologických zariadení, ktoré vyžadujú odborné prehliadky podľa osobitných predpisov, zabezpečuje odstránenie zistených závad a vedenie revíznych kníh,
 • zabezpečuje vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, obstarávanie a udržiavanie hasiacich prístrojov a zariadení v prevádzkyschopnom stave,
 • zabezpečuje plnenie predpísaných povinností v oblasti požiarnej ochrany, zdravia a bezpečnosti nájomníkov a hygienickej ochrany spravovaných objektov,
 • zabezpečuje termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK a TÚV,
 • zabezpečuje overenie, montáž, výmenu a odpočet bytových a domových vodomerov,
 • zabezpečuje montáž digitálnych pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ich výmenu, kontrolu a odpočet,
 • zabezpečuje výber dodávateľa, uzatvorenie zmluvy s dodávateľom,
 • kontroluje v súčinnosti so zodpovedným zástupcom vlastníkov množstvo, cenu a kvalitu vykonaných prác a uplatňuje zodpovednosť za vadné plnenie,
 • zabezpečuje pomoc pri zabezpečovaní financovania potrieb (Štátny fond rozvoja bývania, stavebné sporenie, úvery),
 • informuje vlastníkov a nájomníkov nehnuteľností o dlhodobých odstávkach dodávok vody, tepla, elektriny a plynu,
 • vypracuje domový poriadok,
 • zabezpečuje evidenciu opráv a údržby spoločných častí, zariadení domu od prijatia požiadavky cez zmluvné zabezpečenie diela, jeho realizáciu spojenú s kontrolou, až po prevzatie prác objednávateľom diela, vrátane evidencie úhrad zhotoviteľovi,
 • zabezpečuje deratizáciu a dezinsekciu spoločných priestorov bytového domu,
 • zabezpečuje servis a údržbu výťahov,
 • zabezpečuje odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení,
 • zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov
 • zabezpečuje všetky činnosti spojené s užívaním bytového domu.

Pri nahlásení poruchy je potrebné nahlásiť:

 • meno a priezvisko volajúceho, presnú adresu, telefonický kontakt,
 • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy,
 • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy.