A házkezelő tevékenysége

A házkezelő tevékenysége

 • szakmai gondossággal kezeli a lakóépületben található lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosainak a házkezelőre bízott vagyonát, megnyitja és vezeti a lakóház, valamint az üzemeltetési, karbantartási és javítási alap számláját.
 • előlegeket szab meg a házkezeléssel kapcsolatos költségek fedezésére
 • figyelemmel kíséri az üzemeltetési, karbantartási és javítási alapba történő – egyes teljesítésekért járó – befizetéseket, az előlegek befizetését, valamint behajtja a keletkezett hátralékokat
 • elkészíti a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatával kapcsolatos szolgáltatásokra befizetett előlegek elszámolását, gondoskodik a hátralékok megfizetéséről és intézkedik az e szolgáltatásokra befizetett előlegekből keletkezett esetleges túlfizetések visszatérítéséről
 • ellenőrzi és elkészíti a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti szerződéseket
 • képviseli a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosait a kárbehajtások vagy a biztosítási események során
 • javaslatot nyújt be a házban található lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség önkéntes árverésére a követelések teljesítése érdekében, ha azt a házban található lakások összes tulajdonosának többsége jóváhagyja
 • végrehajtási eljárásokra irányuló indítványokat nyújt be
 • szükség szerint – de legalább évente egyszer, vagy ha olyan tulajdonosok kérik, akik a házban a szavazatok legalább egy negyedét birtokolják – összehívja a tulajdonosok közgyűlését
 • a következő év május 31-ig benyújtja a tulajdonosoknak a házzal kapcsolatban végzett előző évi tevékenységéről szóló jelentést, az üzemeltetési, karbantartási és javítási alap felhasználásáról szóló elszámolást és a következő szolgáltatásokra befizetett előlegek elszámolását: a fűtés és használati melegvíz-előállítás céljára nyújtott hőszolgáltatás, hidegvíz-szolgáltatás, csapadék-víz elvezetése, elektromos energia és a lakás használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások
 • a tárgyév november 30-ig benyújtja a tulajdonosoknak a következő naptári évben végzendő javítások tervezetét
 • biztosítja a lakógyűlések határozataiból eredő, jóváhagyott követelmények és észrevételek teljesítését,
 • tanácsadást nyújt a többlakásos lakóházak Állami Lakásfejlesztési Alapból finanszírozott felújításával kapcsolatban, a banki hitelekkel vagy az üzemeltetési, karbantartási és javítási alapból igényelhető hitelekkel kapcsolatban
 • lebonyolítja a városi bérlakások átvételét és átadását
 • biztosítja a mérőórák rendszeres revízióját (felülvizsgálatát),
 • összeállítja a revíziók ütemtervét és biztosítja azon nyomás-, emelő-, elektromos és gázipari műszaki berendezések, villámhárítók, felvonók (liftek) és egyéb műszaki berendezések felülvizsgálatát, amelyek külön jogszabályok szerinti műszaki ellenőrzést igényelnek, biztosítja továbbá a feltárt hibák elhárítását és a revíziókat dokumentáló könyvek vezetését
 • biztosítja a tűzvédelmi felülvizsgálatok végrehajtását, a tűzoltó készülékek és berendezések beszerzését, karbantartását és üzemképes állapotban tartását,
 • biztosítja az előírt kötelességek teljesítését a tűzvédelem, a bérlők egészségének és biztonságának védelme, valamint a kezelt épületek higiéniai védelme terén,
 • biztosítja a fűtési rendszer és a melegvíz-rendszer hidraulikai beszabályozását,
 • biztosítja a lakások és a ház vízmérő berendezéseinek hitelesítését, bekötését, cseréjét és leolvasását,
 • biztosítja a digitális alapon működő fűtési költségmegosztók bekötését, cseréjét, ellenőrzését és leolvasását,
 • biztosítja a szállító kiválasztását, a szerződés megkötését a szállítóval,
 • a tulajdonosok felelős képviselőjével együttműködésben ellenőrzi az elvégzett munka mennyiségét, árát és minőségét, biztosítja a felelősségre vonást a hibás teljesítésért,
 • segítséget nyújt a szükségletek finanszírozásának biztosításában (Állami Lakásfejlesztési Alap, lakástakarékosság, hitelek),
 • tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat és a bérlőket a víz-, hő-, áram- és gázszolgáltatás szüneteltetéséről,
 • kidolgozza a házirendet,
 • biztosítja a ház közös helyiségeinek és berendezéseinek javítását és karbantartását a kérelem kézhezvételétől kezdve a munka elvégzésének szerződésen alapuló biztosításán keresztül egészen a megvalósításig és annak ellenőrzéséig, illetve a megrendelő általi átvételig, valamint az elvégzett munka kivitelezőnek történő megfizetéséig,
 • gondoskodik a többlakásos lakóház közös helyiségeiben történő rágcsálóirtásról és rovarirtásról,
 • biztosítja a liftek szervizelését és karbantartását,
 • biztosítja a magas és közepes veszélyességi fokú műszaki berendezések szakmai ellenőrzése és vizsgái során felmerülő hiányosságok kiküszöbölését,
 • gondoskodik a ház közös helyiségeinek és berendezéseinek, valamint a nem lakás céljára szolgáló közös helyiségek üzemeltetéséről, karbantartásáról és javításáról
 • gondoskodik a többlakásos lakóház használatával kapcsolatos minden tevékenység végrehajtásáról

Meghibásodás esetén az alábbi információkat szükséges bejelenteni:

 • a bejelentő családi neve és utóneve, pontos lakcíme, telefonszáma,
 • a bejelentett igény vagy a meghibásodás helyének rövid, pontos leírása,
 • a bejelentett igény vagy a hiba rövid, pontos leírása.